Dinamik Otomotiv

Visitor Information Text

"ZİYARETÇİ" AYDINLATMA METNİ 

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. 

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. 

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre: 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; 

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi 

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder. 

İLGİLİ KİŞİ 

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, işyerini ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 

VERİ SORUMLUSU 

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ 

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda 

Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) Kurum Bilgileri (Çalıştığı Kurumun Adı) Kartlı Geçiş Sistemi (Ziyaret Zamanı) ; 

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

 

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle; 

Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü'ne (Madde 4) istinaden;  

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Güvenlik Kamerası Kaydı) 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülüğü'ne (Madde 4) istinaden;  

kurum bilgileri (kgs kart no), kartlı geçiş sistemi (kayıt nokgs kart okuyucu nokgs kullanılan kapı nokgs okuma zamanı)  

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla; 

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Kurum Bilgileri (Çalıştığı Kurumun Adı), Kartlı Geçiş Sistemi (Ziyaret Zamanı) 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; 

kimlik (ad, soyadt.C. Kimlik no), kurum bilgileri (çalıştığı kurumun adı, kgs kart no), kartlı geçiş sistemi (kgs kart no, kayıt no, ziyaret zamanı, kgs kart okuyucu nokgs kullanılan kapı no, vd.), görsel ve işitsel kayıtlar (güvenlik kamerası kaydı) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. 

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. 

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ 

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz. 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili 

  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz. 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ 

Başvurunuzu 

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. G15 Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak; 

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak; 

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz. 

In the Dynamic Automotive website, cookies are used in order to improve the user experience and to ensure the efficient operation of the website. Please read the text of KVKK.