Dinamik Otomotiv

Customer Information Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

"ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ" AYDINLATMA METNİ

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Müşteri olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden kağıt (fiziksel) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No ve Cinsiyet) Kurum Bilgileri (Çalıştığı Kurumun Adı ve Kurum Adresi) Finans (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Kişisel E-Posta Adresi) Adres (Adres, Adres İl ve Adres İlçe) Mükellef Bilgileri (Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi ve Ticaret Unvanı) Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Açıklama Notu, Evrak No ve Evrak Tutarı) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) Finans (Vergi Kimlik No ve Vergi Dairesi, İşlem Tarihi, Açıklama Notu, Cari Kod, Kod, Birim Fiyatı, vd.) Adres (Adres, Adres İl ve Adres İlçe) Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No ve Evrak Tutarı, Evrak Tarihi ve Belge Numarası)  İletişim  (Adres, Adres İl, E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit) ve Faks Numarası, Şube, Adres İlçe, Posta Kodu, vd) Kurum Bilgileri (İnternet Sitesi Bilgileri ve Plasiyerler) Mükellef Bilgileri (Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi ve Ticaret Unvanı) Evrak Bilgileri (Müşteri İşlem (İade Sipariş No ) ;

kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi'ne (Madde 82) istinaden; 

Mükellef Bilgileri (Ticaret Unvanı)

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'ndaki İletişim İzni Alınanların İys'ye Bildirilmesi'ne (Madde 5/3) istinaden; 

İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim izni, İletişim İzin Konusu, İletişim İzni Kaynağı, vd.),

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden; 

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Genel İskonto, Ciro Prim İskonto, Brüt Tutar, vd.), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No, Evrak Tutarı) 

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden; 

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), kurum bilgileri (internet sitesi bilgileri), finans (cari kod, genel iskonto, ciro prim iskonto, plasiyer kodu, brüt tutar, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit), faks numarası), adres (adres, adres il, adres ilçe, posta kodu, ülke kodu), mükellef bilgileri (vergi kimlik no, vergi dairesi) 

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'ndaki İletişim İzni Alınanların İys'ye Bildirilmesi'ne (Madde 5/3) istinaden; 

İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim izni, İletişim İzin Konusu, İletişim İzni Kaynağı, vd.),

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi'ne (Madde 82) istinaden; 

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), kurum bilgileri (internet sitesi bilgileri, plasiyerler), finans (vergi kimlik no, vergi dairesi, işlem tarihi, açıklama notu, cari kod, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), adres il, e-posta adresi, telefon numarası (sabit), faks numarası), adres (adres, adres il, şube, adres ilçe, posta kodu, vd.), mükellef bilgileri (vergi kimlik no, vergi dairesi, ticaret unvanı), evrak bilgileri (evrak tarihi, belge numarası, evrak no, evrak tutarı) 

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki Saklanması Gereken Ticari Evraklar Ve Saklama Süresi'ne (Madde 82) istinaden; 

kimlik (ad, soyad), finans (kod, stok kodu, toplam iade, satır sayısı, stok adı), evrak bilgileri (evrak tarihi), müşteri işlem (iade sipariş no )

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kod, Stok Kodu, Toplam İade, Satır Sayısı, Stok Adı), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi), Müşteri İşlem (İade Sipariş No )

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kod, Stok Kodu, Toplam İade, Satır Sayısı, Stok Adı), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi), Müşteri İşlem (İade Sipariş No )

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Kod, Karşı Hesap Tipi , ERP Banka Hesap Kodu, Stok Kodu, Toplam İade, vd.), Mükellef Bilgileri (Vergi Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi), Müşteri İşlem (İade Sipariş No )

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kod, Genel İskonto, Ciro Prim İskonto, Öngörülen Risk, Stok Kodu, vd.), Adres (Adres, Adres İl, Şube, Satış Bölgesi), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi), Müşteri İşlem (İade Sipariş No )

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Genel İskonto, Ciro Prim İskonto, Öngörülen Risk, Geçmiş Ciro, Cari Sınıf, vd.), Adres (Adres, Adres İl, Şube, Satış Bölgesi) 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Cinsiyet), Kurum Bilgileri (Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi), Finans (Kod, Genel İskonto, Ciro Prim İskonto, Öngörülen Risk, Karşı Hesap Tipi , vd.), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi), Adres (Adres, Adres İl, Şube, Satış Bölgesi), Mükellef Bilgileri (Vergi Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Açıklama Notu) 

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), kurum bilgileri (internet sitesi bilgileri, plasiyerler), finans (işlem tarihi, açıklama notu, kod, cari kod, genel iskonto, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), adres il, e-posta adresi, telefon numarası (sabit), vd.), adres (adres, adres il, şube, adres ilçe, posta kodu, vd.), mükellef bilgileri (vergi kimlik no, vergi dairesi), evrak bilgileri (evrak tarihi, belge numarası), müşteri işlem (iade sipariş no )

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, iletişim konusu), müşteri işlem (e-posta - ticari elektronik ileti onayı)

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; 

İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'ne Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla amacıyla;

İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim izni, İletişim İzin Konusu, İletişim İzni Kaynağı, vd.) ;

kişisel verileriniz aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. G15 Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

In the Dynamic Automotive website, cookies are used in order to improve the user experience and to ensure the efficient operation of the website. Please read the text of KVKK.